Home Regulamin

Regulamin

Email Drukuj PDF

Regulamin

Portalu Społecznościowego nasza-wiara.plWstęp.


Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są warunki korzystania oraz funkcjonowania Portalu Społecznościowego, internetowego - nasza-wiara.pl znajdującego się pod adresem internetowym nasza-wiara.pl. Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników Portalu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego
i prowadzącego Portal. Każdy potencjalny Użytkownik Portalu z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień.


§ 1. Definicje.


Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Administrator — podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Portalu na rzecz Użytkowników Portalu, którym jest Wojciech Czekała.
2. Baza Kont (Profili) — zbiór danych i zdjęć udostępnionych przez Użytkowników Portalu, które są za ich zgodą gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób
w systemie informatycznym, na potrzeby świadczonych przez Administratora usług.
3. Konto — dostępne dla Użytkownika Portalu miejsce w Portalu, za pośrednictwem, którego wprowadza on dane i zarządza nimi.
4. Login — prywatna i rzeczywista nazwa Użytkownika Portalu w Portalu, jaka została przez niego przybrana na etapie rejestracji Konta.
5. Nasza-wiara.pl — portal społecznościowy, internetowy, figurujący pod adresem internetowym nasza-wiara.pl
6. Osoba — osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną.
7. Poczta — elektroniczna skrzynka pocztowa służąca komunikacji między Użytkownikami Portalu.
8. Profil — strona Użytkownika Portalu zawierająca dane oraz zdjęcia udostępnione przez niego dobrowolnie w Portalu, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy Portalu, jak również które może wykorzystywać Administrator na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
9. Regulamin — przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników Portalu oraz Administratora.
10. Portal — społecznościowy portal nasza-wiara.pl, figurujący pod adresem internetowym http://nasza-wiara.pl, będący platformą internetową, umożliwiający Użytkownikom Portalu nawiązywanie kontaktów, tworzenie grup, wyszukiwanie znajomych oraz świadczący na sumahan.com rzecz Użytkowników Portalu inne usługi drogą elektroniczną.
11. Użytkownik Portalu — pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu oraz rejestrację uzyskała dostęp do usług oferowanych przez Portal. Użytkownikiem Portalu może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do advised to usps delivery viagra czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego. Użytkownik, który dokonał rejestracji Konta i korzysta z niego lub może korzystać z niego.


§ 2. Techniczne warunki korzystania z Portalu.


1. Właścicielami Portalu są Andrzej Majcherek, Piotr Majcherek i  Wojciech Czekała.
2. Przedmiotem działalności Portalu jest prowadzenie przez Administratora Bazy Kont (Profili) umożliwiających wyszukiwanie Użytkowników oraz zawieranie nowych znajomości pomiędzy nimi, jak również udostępnianie przez Administratora zasobów Portalu w celu umieszczania w nim przez Użytkowników danych i zdjęć.
3. Niezbędnym dla korzystania z Portalu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym
do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail.
4. Nazwa Portalu, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.


§ 3. Uczestnictwo w Portalu.


1. Uczestnikami Portalu są Użytkownicy Portalu.
2. Utworzenie i korzystanie z Konta w Portalu jest dobrowolne i bezpłatne.
3. Odpłatne usługi świadczone są przez firmy zewnętrzne i podlegają one zasadom obowiązującym przy świadczeniu usług przez te firmy.
4. Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem http://www.nasza-wiara.pl/register.html
5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji i obowiązuje na czas nieokreślony.
6. Użytkownik Portalu zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym swoich danych osobowych zgodnych z prawdą: imię, nazwisko, data urodzenia, a także opcjonalnie pozostałych danych.
7. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika Portalu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

 • zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
 • dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Portalu,
 • dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą,
 • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, przekazanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • zezwalam na wykorzystywanie mojego wizerunku umieszczonego w Portalu dla celów świadczenia przez Administratora usług w Portalu, jak również oświadczam,
  iż osoby, których wizerunek umieściłem w Portalu udzieliły takiego zezwolenia;
 • wyrażam zgodę na otrzymywanie wskazanych w formularzu rejestracyjnym informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Portalu, 
 • umieszczenie na Koncie danych osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących innych osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny, oraz za ich zgodą.

§ 4. Dane osobowe i polityka prywatności.


1. W momencie rejestracji Użytkownik Portalu wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami określonymi w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2. Administratorem danych osobowych jest właściciel Portalu który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników Portalu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
3. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Administratora do zawarcia, zmiany, rozwiązania umowy
z Użytkownikiem Portalu oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.
4. Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Portalu przez Użytkownika Portalu od uprzedniego potwierdzenia przez niego danych osobowych, o których mowa w § 3, punkt 6., stosownymi dokumentami, poprzez przesłanie kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość. Nadesłanie kserokopii dokumentu jest dobrowolne. Jeżeli kserokopia dokumentu nie zostanie przesłana lub budzić będzie uzasadnione wątpliwości Administratora, może on odmówić zawarcia umowy.
5. Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z Portalu przez Użytkownika Portalu od uprzedniego uprawdopodobnienia przez niego legalności przetwarzania danych osobowych oraz wizerunku udostępnionego w Portalu, w szczególności poprzez przedstawienie zgód właściwych osób o których mowa w art. 4.5. albo innych stosownych dokumentów. Jeżeli dokumenty te będą budzić wątpliwość, czy osoba ma prawo umieszczać dane osobowe lub wizerunek Administrator może odmówić zawarcia umowy albo rozwiązać umowę z Użytkownikiem Portalu.
6. Użytkownik Portalu ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Kont (Profili).
7. Użytkownik Portalu ma obowiązek aktualizować dane podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych danych.
8. W przypadku wątpliwości Administratora, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika Portalu danych w formularzu rejestracyjnym, uzyskuje on uprawnienie do podjęcia następujących czynności:

 • wezwania Użytkownika Portalu do levitra cost in mexico niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych danych bądź aktualizacji danych,
 • natychmiastowego zablokowania Konta do czasu wyjaśnienia sprawy.

9. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Ochrony Prywatności, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.


§ 5. Zasady korzystania z Portalu.


1. Każdy Użytkownik Portalu może mieć tylko jedno Konto, odnoszące się do jego osoby. Zakazuje się udostępniania swojego Konta innym osobom, jak i korzystania
z Kont należących do innych osób.
2. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Portalu. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się takich działań przez Użytkownika Portalu, Administrator ma prawo do zablokowania Konta. Działania Użytkownika Portalu polegające na próbie destabilizacji Portalu stanowią czyn zabroniony w myśl obowiązujących przepisów. Administrator jest wówczas uprawniony do podjęcia stosownych czynności, w tym zmierzających do naprawienia poniesionej przez niego szkody.
3. Zawierając umowę z Administratorem, Użytkownik Portalu zobowiązuje się w szczególności do:

 • przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz innych Osób,
 • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników Portalu, przede wszystkim polegających na fedex levitra quotations zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach Portalu bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu,
 • powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Portalu, a także działań polegających na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników Portalu,
 • nie podejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Administratora, Użytkowników Portalu i innych Osób. 

4. Użytkownik Portalu oświadcza, że wszelkie treści, w tym zdjęcia i dane osobowe, umieszczane przez niego w Portalu, są prawdziwe i nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych. Użytkownik Portalu oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego treści, przedstawiających lub odnoszących
się do tych Osób.
5. Użytkownik Portalu, umieszczając na Koncie dane, wizerunek lub inne treści, wyraża zgodę na wgląd w te informacje przez innych Użytkowników Portalu
oraz Administratora, jak również upoważnia Administratora do ich wykorzystania zgodnie z § 3 punkt 7 Regulaminu. W przypadku umieszczenia w Portalu treści, mających charakter utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.).
Użytkownik Portalu udziela Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do wykorzystania udostępnionych utworów dla potrzeb świadczenia usług w Portalu
oraz zrzeka się wszelkich roszczeń w stosunku do Administratora w przypadku ich wykorzystania, w tym kopiowania w celach związanych z działalnością Portalu
oraz usunięcia z Portalu.
6. Zabrania się wykorzystywania Portalu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem społecznościowym. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści
i zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno polskie jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób. Zabrania się również rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej oraz uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp.


§ 6. Blokada i usunięcie konta.


1. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Konta Użytkownika Portalu, którego działania uzna za szkodliwe dla Portalu bądź innych Użytkowników Portalu.
2. Administrator ma prawo do zablokowania Konta Użytkownika Portalu, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Zabronione jest używanie słów powszechnie uznawanych za canadian pharmacy cialis statistics obelżywe.
4. Każda ze Stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może ją rozwiązać ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny.
5. Rozwiązanie umowy przez Użytkownika Portalu polega na usunięciu przez niego Konta. Usunięcie odbywa się po otrzymaniu przez Administratora ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ), wiadomości e-mail z dyspozycją usunięcia danych. O dokonaniu usunięcia Profilu przez Administratora, Użytkownik Portalu zostanie poinformowany wiadomością zwrotną na e-mail podany przy rejestracji.
6. Umowa może zostać rozwiązana przez Administratora poprzez zablokowanie Konta w sytuacji:

 • naruszenia przez Użytkownika Portalu postanowień Regulaminu,
 • podejmowania przez Użytkownika Portalu działań na szkodę innych Użytkowników Portalu lub Administratora,
 • umieszczenia na Koncie treści lub zdjęć mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Portalu.

7. W przypadku umieszczenia na Koncie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z przepisami prawa, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje, Administrator może usunąć te treści, a także uprawiony jest do zablokowania Konta.
8. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania zdjęć umieszczonych na Koncie, które uzna za niewłaściwe lub sprzeczne z Regulaminem.
9. W przypadku zablokowania Konta przez Administratora, założenie nowego Konta wymaga uprzedniej zgody Administratora.


§ 7. Odpowiedzialność.


1. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia
w funkcjonowaniu Portalu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników Portalu, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych
na Kontach Użytkowników Portalu.
2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników Portalu z funkcji Portalu, wynikającą z dokonywania zmian
i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy Portalu zostaną powiadomieni.
3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników Portalu. Treści umieszczane przez Użytkowników Portalu
nie są poglądami i opiniami twórców Portalu. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych
przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik Portalu zamieszczający treści zabronione
może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź innych Osób.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Osób, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników Portalu niezgodnie z celem działania Portalu.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych Osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik Portalu, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek innej osoby.


§ 8. Reklamacje.


1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu, bądź naruszenia warunków przedstawionych w niniejszym regulaminie mogą być reklamowane przez Użytkownika Portalu poprzez zgłoszenie tego Administratorowi.
2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Administrator zastrzega sobie jednak prawo
do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika Portalu w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Portalu
oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.
4. Administrator pozostawi bez rozpoznania składane reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne Osoby przy wykorzystaniu funkcji Portalu.
Administrator nie ma również obowiązku przekazywania reklamacji podmiotowi właściwemu do realizacji reklamacji.


§ 9. Przepisy końcowe.


1. Regulamin jest dostępny pod adresem: http://www.nasza-wiara.pl/Wewnetrzne/regulamin.html
2. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników Portalu poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Portalu.
4. Warunkiem dalszego korzystania z Portalu jest zaakceptowanie Regulaminu w całości wraz z wprowadzonym zmianami. Po zapoznaniu się z nową treścią Regulaminu, Użytkownik Portalu składa oświadczenie następującej treści: „Oświadczam, iż zapoznałem się z nową treścią Regulaminu i akceptuję jego wszystkie postanowienia.” Złożenie oświadczenia jest jednoznaczne z oświadczeniem woli o kontynuowaniu umowy z Administratorem. W przypadku braku akceptacji zmian
w Regulaminie, Użytkownik Portalu rozwiązuje tym samym umowę z Administratorem, co jest równoznaczne z zablokowaniem Konta.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia na stronie internetowej Portalu. Umowy zawarte pomiędzy Użytkownikami Portalu, a Administratorem przed dniem wejścia w życie Regulaminu podlegają jego postanowieniom z chwilą akceptacji przez Użytkownika Portalu.
6. W razie zmiany lub unieważnienia, wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony.
 

Poprawiony ( poniedziałek, 11 stycznia 2016 08:29 )